Paginacija

Dinamika djelovanja tržišta kapitala na gospodarski rast Republike Hrvatske
Dinamika djelovanja tržišta kapitala na gospodarski rast Republike Hrvatske
Goran Dobrojević
Ekonomisti su tradicionalno smatrali čimbenike poput kapitala, rada i tehnologije kao jedine faktore koji su važni u procesu gospodarskoga rasta. Međutim, promjene u teoriji ekonomskoga rasta posljednjih nekoliko desetljeća dovele su do pomaka u fokusu literature ekonomskoga rasta od tih tradicionalnih prema drugim čimbenicima koji isto tako mogu doprinijeti rastu gospodarstva, a koji uključuju financijski razvoj, makroekonomsko okruženje, političku stabilnost, izravna strana...
Doprinos zdravstvenoga turizma ekonomskoj održivosti turističke destinacije
Doprinos zdravstvenoga turizma ekonomskoj održivosti turističke destinacije
Ognjen Blažević
Predmet istraživanja ove disertacije je uloga zdravstvenoga turizma doprinosu ekonomskoj održivosti turističke destinacije. Neodrživi turizam u turističkoj destinaciji je posljedica velike sezonalnosti i prevelike ovisnosti turističke potražnje o glavnoj turističkoj sezoni s niskim godišnjim korištenjem smještajnih i ukupnih kapaciteta. Rad se temelji na promišljanju razvoja u kojemu zdravstveni turizam može biti generator daljnjega gospodarskog razvoja i ekonomske održivosti,...
Ekonomski aspekti upravljanja zaštićenim gradskim površinama
Ekonomski aspekti upravljanja zaštićenim gradskim površinama
Nika Dolenc
Promjene izazvane porastom turističkog prometa i promjenom strukture gostiju koji traže sadržajniji odmor u očuvanoj prirodi s mogućnošću edukacije, rekreacije i zabave dovode do potrebe za preispitivanjem dosadašnjega modela razvoja turizma na zaštićenim gradskim površinama. Zagreb ima očuvanu parkovnu baštinu koja čini važan element u turističkoj ponudi grada. Spoj prirodnih ljepota s kulturnim resursima u cilju stvaranja novog turističkog proizvoda može potaknuti...
Ekonomski položaj hrvatskoga hotelijerstva i mjere ekonomske politike
Ekonomski položaj hrvatskoga hotelijerstva i mjere ekonomske politike
Daniel Dragičević
Turizam je danas priznat kao važan pokretač društveno-ekonomskoga razvoja. Uporište takvoj tvrdnji daje njegov doprinos bruto domaćem proizvodu mnogih zemalja. On nije djelatnost već skup odnosa i pojava te stoga kada se govori o financijskim učincima turizma onda se misli na učinke realizirane kroz ugostiteljsku djelatnost, ali i s njom povezane djelatnosti kao npr. maloprodaja, promet, trgovina i turističko posredništvo i dr. Specifičnost turizma ogleda se u činjenici da je...
Ekonomski učinci izravnih inozemnih ulaganja u turizam Republike Hrvatske
Ekonomski učinci izravnih inozemnih ulaganja u turizam Republike Hrvatske
Maja Nikšić Radić
Svrha ovog doktorskog rada bila je istražiti i analizirati ekonomske učinke izravnih inozemnih ulaganja u turizam, predložiti metodologiju vrednovanja ekonomskih učinaka izravnih inozemnih ulaganja u turizam i na primjeru mikrorazine i makrorazine Republike Hrvatske te naposljetku predložiti smjernice za privlačenje adekvatnih izravnih inozemnih ulaganja u turizam Republike Hrvatske. U empirijskom dijelu ovog doktorskog rada procijenjeni su ekonomski učinci izravnih inozemnih ulaganja...
Harmonizacija sustava izvještavanja o održivosti u hotelijerstvu
Harmonizacija sustava izvještavanja o održivosti u hotelijerstvu
Lahorka Halmi
Predmet ovog istraživanja čine izvještaji o održivosti te interni procesi hotelskih poslovnih sustava potrebni za generiranje ovih internih i eksternih izvještaja. Cilj je istraživanja istražiti povezanost između primjene načela održivosti u internim procesima i kvalitete izvještaja o održivosti. Doprinos teorijskog dijela rada odnosi se na računovodstvo održivosti, sustav izvještavanja o održivosti i nefinancijsko izvještavanje koje izlaze izvan okvira klasične paradigme...
Hotelski logistički proizvod u ponudi sportskoga turizma
Hotelski logistički proizvod u ponudi sportskoga turizma
Nataša Kovačić
Primarno usmjereno na analizu mogućnosti biciklizma u turizmu, percipiranog u formi sporta i provođenja slobodnoga vremena, putem jedinstvenog povezivanja sporta i sportskoga turizma, organizacije hotela i procesne orijentacije, logistike i upravljanja opskrbnim lancima, prometa i upravljanja prometom k alternativama, proaktivnoga razmišljanja i upravljanje destinacijama u europskom kontekstu, globalno nametnutim trendovima i u skladu s determinantama potražnje, ovo znanstveno...
Inovacijski menadžment i efikasnost poduzeća s niskom i srednje niskom tehnološkom razinom
Inovacijski menadžment i efikasnost poduzeća s niskom i srednje niskom tehnološkom razinom
Vanja Vitezić
Inovativnost je jedna od ključnih odrednica 21. stoljeća, pa je stoga i upravljanje inovacijama aktualna tema u znanstvenoj literaturi iz područja menadžmenta. Razlog tome jest opstanak poduzeća u ekonomskim uvjetima globalizacije s orijentacijom na održivost. Inoviranje zahtijeva odgovorno upravljanje usmjereno ciljevima, procesni pristup organizaciji, izvršavanje, kontrolu i mjerenje postignutih rezultata koji vode k uspješnoj inovaciji. No sve inovacije nisu uspješne jer ovise o...
Inoviranje modela koncepcije razvoja u izazovima dinamike turističkog tržišta
Inoviranje modela koncepcije razvoja u izazovima dinamike turističkog tržišta
Robert Ribarić
Znanstveno istraživanje u ovoj doktorskoj disertaciji provedeno je u dva smjera, prvo, teorijsko istraživanje modela koncepcije razvoja i drugo, implementacija modela koncepcije razvoja na razini turističke destinacije i hotelskoga poduzeća. Turističko tržište determinirano je dinamikom koja otvara potrebe za stalnim promjenama i prilagodbama, budućnost postaje sve neizvjesnija i nestabilnija, stoga je i razvoj turističke destinacije i hotelskoga poduzeća uvjetovan strateškim...
Izvještavanje o okolišu
Izvještavanje o okolišu
Dubravka Krivačić
Odgovornost za okoliš, ugrađena u sustav upravljanja okolišem, važan je element konkurentske prednosti poslovnog subjekta, a računovodstvo okoliša i izvještavanje o okolišu neizostavni instrumenti upravljanja poslovnim procesima. Međunarodni okviri izvještavanja o okolišu, zakonodavstvo, ali i zahtjevi dionika nameću potrebu promišljanja o kvantiteti i kvaliteti informacija koje poslovni subjekti trebaju izvještavati. Uspostava sustava upravljanja okolišem postavlja temelje za...
Javno-privatno partnerstvo - Optimalan model razvoja zdravstvenog turizma Hrvatske
Javno-privatno partnerstvo - Optimalan model razvoja zdravstvenog turizma Hrvatske
Tomislav Šušnjar
Javno-privatno partnerstvo kao model razvoja turizma sustavno se proučava u posljednjih dvadesetak godina. Ni u hrvatskim ni u međunarodnim razmjerima ne postoji dominantan model javno-privatnog partnerstva u zdravstvenom turizmu iz razloga što javno-privatno partnerstvo u zdravstvenom turizmu nije dovoljno teorijski istraženo ni u praksi primjenjivano. Doktorska disertacija pod nazivom „Javno-privatno partnerstvo - optimalan model razvoja zdravstvenog turizma Hrvatske", nastoji...

Paginacija