Pages

Ekonomski aspekti upravljanja zaštićenim gradskim površinama
Ekonomski aspekti upravljanja zaštićenim gradskim površinama
Nika Dolenc
Promjene izazvane porastom turističkog prometa i promjenom strukture gostiju koji traže sadržajniji odmor u očuvanoj prirodi s mogućnošću edukacije, rekreacije i zabave dovode do potrebe za preispitivanjem dosadašnjega modela razvoja turizma na zaštićenim gradskim površinama. Zagreb ima očuvanu parkovnu baštinu koja čini važan element u turističkoj ponudi grada. Spoj prirodnih ljepota s kulturnim resursima u cilju stvaranja novog turističkog proizvoda može potaknuti...
Inovacijski menadžment i efikasnost poduzeća s niskom i srednje niskom tehnološkom razinom
Inovacijski menadžment i efikasnost poduzeća s niskom i srednje niskom tehnološkom razinom
Vanja Vitezić
Inovativnost je jedna od ključnih odrednica 21. stoljeća, pa je stoga i upravljanje inovacijama aktualna tema u znanstvenoj literaturi iz područja menadžmenta. Razlog tome jest opstanak poduzeća u ekonomskim uvjetima globalizacije s orijentacijom na održivost. Inoviranje zahtijeva odgovorno upravljanje usmjereno ciljevima, procesni pristup organizaciji, izvršavanje, kontrolu i mjerenje postignutih rezultata koji vode k uspješnoj inovaciji. No sve inovacije nisu uspješne jer ovise o...
Inoviranje modela koncepcije razvoja u izazovima dinamike turističkog tržišta
Inoviranje modela koncepcije razvoja u izazovima dinamike turističkog tržišta
Robert Ribarić
Znanstveno istraživanje u ovoj doktorskoj disertaciji provedeno je u dva smjera, prvo, teorijsko istraživanje modela koncepcije razvoja i drugo, implementacija modela koncepcije razvoja na razini turističke destinacije i hotelskoga poduzeća. Turističko tržište determinirano je dinamikom koja otvara potrebe za stalnim promjenama i prilagodbama, budućnost postaje sve neizvjesnija i nestabilnija, stoga je i razvoj turističke destinacije i hotelskoga poduzeća uvjetovan strateškim...
Izvještavanje o okolišu
Izvještavanje o okolišu
Dubravka Krivačić
Odgovornost za okoliš, ugrađena u sustav upravljanja okolišem, važan je element konkurentske prednosti poslovnog subjekta, a računovodstvo okoliša i izvještavanje o okolišu neizostavni instrumenti upravljanja poslovnim procesima. Međunarodni okviri izvještavanja o okolišu, zakonodavstvo, ali i zahtjevi dionika nameću potrebu promišljanja o kvantiteti i kvaliteti informacija koje poslovni subjekti trebaju izvještavati. Uspostava sustava upravljanja okolišem postavlja temelje za...
Konjička industrija u sinergiji s turističkom destinacijom
Konjička industrija u sinergiji s turističkom destinacijom
Vanja Ivanović
Predmet znanstveno-aplikativnog istraživanja ove doktorske disertacije ogleda se u znanstvenom i stručnom istraživanju sveobuhvatnosti konjičke industrije s naglaskom na mogućnosti implementiranja konjičke industrije na turističko tržište u svrhu širenja turističke ponude i/ili usluga, te poticanja atraktivnosti i posebnosti turističke destinacije te, s druge strane, otvaranja novih poslovnih mogućnosti za već postojeće sudionike konjičke industrije, ali i one koji će to tek...
Menadžment konkurentnosti ponude smještaja u domaćinstvu
Menadžment konkurentnosti ponude smještaja u domaćinstvu
Marta Cerović
U predmetnoj doktorskoj disertaciji istražuje se utjecaj ključnih elemenata turističke ponude na konkurentnost ponude smještaja u domaćinstvu. U tu svrhu izvršena je detaljna analiza prethodnih istraživanja usmjerenih na navedenu problematiku i provedeno primarno istraživanje čiji su ciljevi: istražiti razinu kvalitete i utjecaj iznajmljivača, kvalitete objekta i ponude destinacije na konkurentnost ponude smještaja u domaćinstvu; dokazati međuovisnost konkurentnosti ponude...
Model integralne mobilne aplikacije u funkciji unapređenja prodaje hotela
Model integralne mobilne aplikacije u funkciji unapređenja prodaje hotela
Tomislav Car
Očekivanja hotelskih gostiju kao i njihovo ponašanje drastično se mijenja od kada gotovosvaki od njih posjeduje pametni telefon ili tablet. Vrijeme provedeno u mobilnim aplikacijama je time strahovito poraslo, a budući da mobilni operateri olakšavaju korištenje uređaja i izvan granica, ljudi mogu ostati povezani s bilo kojeg mjesta i u bilo koje vrijeme. Širenje mobilnih tehnologija ne samo da može poboljšati iskustvo korisnika već koristi od njezine primjene imaju i hoteli kako...
Održivi turistički razvoj priobalne destinacije
Održivi turistički razvoj priobalne destinacije
Draženka Birkić
Nekontroliran i loše upravljan razvoj turizma priobalnih destinacija sa sobom povlači brojne negativne posljedice, a jedna je od njih i gubitak konkurentnosti i tržišne pozicije priobalne destinacije. Turistička industrija vrlo sporo prihvaća načela održivosti, što i ne čudi s obzirom na samu suštinu turističke industrije čije je djelovanje motivirano isključivo ekstra zaradom. Predmet istraživanja ovoga doktorskog rada jest problem upravljanja razvojem turizma priobalnih...
Percipirana vrijednost održive turističke destinacije s aspekta kvalitete
Percipirana vrijednost održive turističke destinacije s aspekta kvalitete
Dijana Vuković
Intenzivan razvoj turizma nemoguć je danas bez pravilne turističke valorizacije antropogenih, etnografskih, prirodnih, odnosno turističkih motiva. Zato turizam mora uvažavati potrebu zaštite spomenika kulture, kulturno povijesnih znamenitosti, klimatskih uvjeta, prirodnih ljepota i drugih vrijednosti jer samo dobro očuvani, restaurirani i zaštićeni elementi destinacijskih vrijednosti predstavljaju pravu turističku vrijednost koju potrošač u turizmu percipira prilikom odabira...
Sinkronizacija hotelskih rezervacijskih procesa kroz menadžment upravljanja cijenama i prihodima uporabom informacijsko-komunikacijske tehnologije
Sinkronizacija hotelskih rezervacijskih procesa kroz menadžment upravljanja cijenama i prihodima uporabom informacijsko-komunikacijske tehnologije
Maja Šimunić
Cilj ove doktorske disertacije je teorijski i empirijski prikazati kako je optimizacija hotelske cjenovne politike i politike upravljanja prihodima, kroz strategije upravljanja hotelskom prodajom, postao vrlo kompleksan zadatak. Odabir jasne strategije pozicioniranja cijena uz razvoj tehnologije u vidu hotelskih softverskih rješenja kao i online kanala prodaje u potpunosti determiniraju poslovnu politiku u vidu kreiranja cijena s obzirom na popunjenost kapaciteta. Svrha ove doktorske...
Uloga i značenje međunarodnih financijskih institucija u globalizacijskim procesima
Uloga i značenje međunarodnih financijskih institucija u globalizacijskim procesima
Maja Vizjak
Globalizacija se sve češće spominje u suvremenoj politologiji, socijologiji i ekonomskim znanostima. Globalizacija je proces integracije i interakcije upravljan od strane međunarodnih financijskih institucija, a ima značajan utjecaj na kulturu, okoliš, ekonomski razvoj i prosperitet, političke sustave te blagostanje ljudi u društvima i zajednicama u cijelome svijetu. Globalizacija se opisuje kao zamjena lokalnog nadzora globalnim, putem kojeg se državnocentrično djelovanje i uvjeti...
Uloga lokalne samouprave u planiranju i promicanju održivog razvoja turističke destinacije
Uloga lokalne samouprave u planiranju i promicanju održivog razvoja turističke destinacije
Morena Mičetić Fabić
Turizam stvara značajne ekonomske, ekološke, kulturne i društvene utjecaje na turističku destinaciju. Osim pozitivnih, turizam ima i negativne utjecaje koji se očituju prvenstveno kroz degradaciju okoliša i kulturne i povijesne baštine. Istovremeno, razvoj turizma ovisi upravo o kvaliteti okoliša i očuvanosti kulturne i povijesne baštine u turističkoj destinaciji. Zbog toga je nužno planirati i upravljati razvojem turizma prema načelima održivog razvoja. Na razini turističkih...

Pages