disertacija
Model integralne mobilne aplikacije u funkciji unapređenja prodaje hotela

Tomislav Car (2017)
Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu