Pages

Dinamika djelovanja tržišta kapitala na gospodarski rast Republike Hrvatske
Dinamika djelovanja tržišta kapitala na gospodarski rast Republike Hrvatske
Goran Dobrojević
Ekonomisti su tradicionalno smatrali čimbenike poput kapitala, rada i tehnologije kao jedine faktore koji su važni u procesu gospodarskoga rasta. Međutim, promjene u teoriji ekonomskoga rasta posljednjih nekoliko desetljeća dovele su do pomaka u fokusu literature ekonomskoga rasta od tih tradicionalnih prema drugim čimbenicima koji isto tako mogu doprinijeti rastu gospodarstva, a koji uključuju financijski razvoj, makroekonomsko okruženje, političku stabilnost, izravna strana...
Ekonomski aspekti upravljanja zaštićenim gradskim površinama
Ekonomski aspekti upravljanja zaštićenim gradskim površinama
Nika Dolenc
Promjene izazvane porastom turističkog prometa i promjenom strukture gostiju koji traže sadržajniji odmor u očuvanoj prirodi s mogućnošću edukacije, rekreacije i zabave dovode do potrebe za preispitivanjem dosadašnjega modela razvoja turizma na zaštićenim gradskim površinama. Zagreb ima očuvanu parkovnu baštinu koja čini važan element u turističkoj ponudi grada. Spoj prirodnih ljepota s kulturnim resursima u cilju stvaranja novog turističkog proizvoda može potaknuti...
Ekonomski položaj hrvatskoga hotelijerstva i mjere ekonomske politike
Ekonomski položaj hrvatskoga hotelijerstva i mjere ekonomske politike
Daniel Dragičević
Turizam je danas priznat kao važan pokretač društveno-ekonomskoga razvoja. Uporište takvoj tvrdnji daje njegov doprinos bruto domaćem proizvodu mnogih zemalja. On nije djelatnost već skup odnosa i pojava te stoga kada se govori o financijskim učincima turizma onda se misli na učinke realizirane kroz ugostiteljsku djelatnost, ali i s njom povezane djelatnosti kao npr. maloprodaja, promet, trgovina i turističko posredništvo i dr. Specifičnost turizma ogleda se u činjenici da je...
Ekonomski učinci izravnih inozemnih ulaganja u turizam Republike Hrvatske
Ekonomski učinci izravnih inozemnih ulaganja u turizam Republike Hrvatske
Maja Nikšić Radić
Svrha ovog doktorskog rada bila je istražiti i analizirati ekonomske učinke izravnih inozemnih ulaganja u turizam, predložiti metodologiju vrednovanja ekonomskih učinaka izravnih inozemnih ulaganja u turizam i na primjeru mikrorazine i makrorazine Republike Hrvatske te naposljetku predložiti smjernice za privlačenje adekvatnih izravnih inozemnih ulaganja u turizam Republike Hrvatske. U empirijskom dijelu ovog doktorskog rada procijenjeni su ekonomski učinci izravnih inozemnih ulaganja...
Hotelski logistički proizvod u ponudi sportskoga turizma
Hotelski logistički proizvod u ponudi sportskoga turizma
Nataša Kovačić
Primarno usmjereno na analizu mogućnosti biciklizma u turizmu, percipiranog u formi sporta i provođenja slobodnoga vremena, putem jedinstvenog povezivanja sporta i sportskoga turizma, organizacije hotela i procesne orijentacije, logistike i upravljanja opskrbnim lancima, prometa i upravljanja prometom k alternativama, proaktivnoga razmišljanja i upravljanje destinacijama u europskom kontekstu, globalno nametnutim trendovima i u skladu s determinantama potražnje, ovo znanstveno...
Inovacijski menadžment i efikasnost poduzeća s niskom i srednje niskom tehnološkom razinom
Inovacijski menadžment i efikasnost poduzeća s niskom i srednje niskom tehnološkom razinom
Vanja Vitezić
Inovativnost je jedna od ključnih odrednica 21. stoljeća, pa je stoga i upravljanje inovacijama aktualna tema u znanstvenoj literaturi iz područja menadžmenta. Razlog tome jest opstanak poduzeća u ekonomskim uvjetima globalizacije s orijentacijom na održivost. Inoviranje zahtijeva odgovorno upravljanje usmjereno ciljevima, procesni pristup organizaciji, izvršavanje, kontrolu i mjerenje postignutih rezultata koji vode k uspješnoj inovaciji. No sve inovacije nisu uspješne jer ovise o...
Inoviranje modela koncepcije razvoja u izazovima dinamike turističkog tržišta
Inoviranje modela koncepcije razvoja u izazovima dinamike turističkog tržišta
Robert Ribarić
Znanstveno istraživanje u ovoj doktorskoj disertaciji provedeno je u dva smjera, prvo, teorijsko istraživanje modela koncepcije razvoja i drugo, implementacija modela koncepcije razvoja na razini turističke destinacije i hotelskoga poduzeća. Turističko tržište determinirano je dinamikom koja otvara potrebe za stalnim promjenama i prilagodbama, budućnost postaje sve neizvjesnija i nestabilnija, stoga je i razvoj turističke destinacije i hotelskoga poduzeća uvjetovan strateškim...
Izvještavanje o okolišu
Izvještavanje o okolišu
Dubravka Krivačić
Odgovornost za okoliš, ugrađena u sustav upravljanja okolišem, važan je element konkurentske prednosti poslovnog subjekta, a računovodstvo okoliša i izvještavanje o okolišu neizostavni instrumenti upravljanja poslovnim procesima. Međunarodni okviri izvještavanja o okolišu, zakonodavstvo, ali i zahtjevi dionika nameću potrebu promišljanja o kvantiteti i kvaliteti informacija koje poslovni subjekti trebaju izvještavati. Uspostava sustava upravljanja okolišem postavlja temelje za...
Javno-privatno partnerstvo - Optimalan model razvoja zdravstvenog turizma Hrvatske
Javno-privatno partnerstvo - Optimalan model razvoja zdravstvenog turizma Hrvatske
Tomislav Šušnjar
Javno-privatno partnerstvo kao model razvoja turizma sustavno se proučava u posljednjih dvadesetak godina. Ni u hrvatskim ni u međunarodnim razmjerima ne postoji dominantan model javno-privatnog partnerstva u zdravstvenom turizmu iz razloga što javno-privatno partnerstvo u zdravstvenom turizmu nije dovoljno teorijski istraženo ni u praksi primjenjivano. Doktorska disertacija pod nazivom „Javno-privatno partnerstvo - optimalan model razvoja zdravstvenog turizma Hrvatske", nastoji...
Konjička industrija u sinergiji s turističkom destinacijom
Konjička industrija u sinergiji s turističkom destinacijom
Vanja Ivanović
Predmet znanstveno-aplikativnog istraživanja ove doktorske disertacije ogleda se u znanstvenom i stručnom istraživanju sveobuhvatnosti konjičke industrije s naglaskom na mogućnosti implementiranja konjičke industrije na turističko tržište u svrhu širenja turističke ponude i/ili usluga, te poticanja atraktivnosti i posebnosti turističke destinacije te, s druge strane, otvaranja novih poslovnih mogućnosti za već postojeće sudionike konjičke industrije, ali i one koji će to tek...
Kvalitativne i kvantitativne odrednice turističke potrošnje na razini destinacije
Kvalitativne i kvantitativne odrednice turističke potrošnje na razini destinacije
Daniela Soldić Frleta
S ciljem osiguravanja održivosti i konkurentnosti turističkih destinacija i gospodarskih subjekata koji u njima djeluju na način da su u stanju napredovati i dugoročno davati rezultate, potrebno je kreirati turističku politiku koja će podupirati razvoj turizma temeljen na načelima održivosti. Unatoč neospornom i neminovnom obuhvaćanju sviju aspekata održivosti (ekološkog, sociokulturnog i ekonomskog) glavni razlozi razvoja turizma su najčešće ipak ekonomske prirode. Koliki će...

Pages